Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Общи условия

§ 1 Обхват на приложение, информация за клиента

Настоящите Общи условия уреждат договорните отношения между вас и ХибридСъплай. С извършването на поръчка към ХибридСъплай Вие изрично приемате тези Общи условия и потвърждавате, че сте били запознати с тези Общи условия или те са ви били предоставени преди да направите поръчката си.

§ 2 Сключване на договор

(1)Като кликнете върху бутона за поръчка, Вие правите обвързващо предложение за сключване на договор за покупка, при което потвърждението за получаване, изпратено от ХибридСъплай след получаване на вашата поръчка, все още не представлява приемане на предложението за покупка. В рамките на поръчката Вие изрично декларирате да действате като търговец, така че да не Ви бъде предоставено право на отказ.

(2) Вашата оферта ще се счита за приета от ХибридСъплай изцяло или частично, ако получите поръчаните стоки или части от тях в рамките на четири седмици от получаване на потвърждението за получаване на Вашата поръчка или ако получите потвърждението на поръчката. Съдържанието на потвърждението на поръчката или обхвата на доставката трябва да бъде авторитетно по отношение на обхвата на приемане от ХибридСъплай, както и сключения договор за покупка. След изтичане на гореспоменатия период вече няма да бъдете обвързани с офертата си и първоначалната оферта ще се счита за отхвърлена от ХибридСъплай.

(3) Принципите, посочени в (1) и (2), се прилагат и при поръчки по пощата, факс или подобни или при поръчки по телефона. Чрез дерогация от необходимия период на приемане, ХибридСъплай трябва да приема телефонни поръчки незабавно и съдържанието и обхватът на сключения договор за покупка се посочват в потвърждението на поръчката със задължително действие, освен ако съдържанието на сключеното споразумение не е представено погрешно от ХибридСъплай.

§ 3 Запазване на собственост

Договорният артикул остава собственост на ХибридСъплай, докато покупната цена не бъде изцяло платена. ХибридСъплай запазва правото на собственост върху всички артикули в доставката, дори ако те са само част от доставката и / или поръчката, докато не бъдат платени изцяло. Плащането ще се счита за извършено, когато изчистените средства са налични за ХибридСъплай трайно, т.е. чрез кредитиране на определена бизнес сметка на ХибридСъплай. Това включва, но не се ограничава до плащания с директен дебит към ХибридСъплай, по-специално, ако плащането вече не може да бъде едностранно отменено чрез анулиране или неразрешаване на директния дебит.

§ 4 Гаранция, давностен срок, проверка и задължение за докладване

(1) Като купувач имате право по закон да получите коригиращо действие или допълнително изпълнение. ХибридСъплай си запазва правото да предоставя своевременно допълнително представяне съгласно приложимите гаранционни разпоредби, освен ако това се окаже икономически нежизнеспособно за ХибридСъплай във всеки даден случай. В случай на допълнително изпълнение, вие сте длъжни да върнете първоначално доставените стоки в рамките на 10 работни дни от получаването на втората доставка на ХибридСъплай в съответствие със законовите разпоредби. В противен случай първоначално доставените стоки ще се считат за дефектни и трябва да бъдат платени отделно в допълнение към втората доставка, в съответствие с цените, посочени в договора за покупка. Получаването на стоки от ХибридСъплай е пълномощно за спазване на горния срок.

(2) Гаранционните претенции подлежат на давностен срок от една година от прехвърлянето на риска, който в случай на изпратени стоки е предаването на стоките на превозвача. Давностният срок от една година не се прилага за искове за вреди, измамно укриване на дефекти и гаранции, предоставени от ХибридСъплай. Ако давностният срок не е договорен в специални споразумения, се прилагат законовите разпоредби. Ако Вие като бизнес демонстрирате препродажба на доставените стоки от името на HybridSupply в нормалния ход на дейност и в същото време имате задължение към клиента да инсталира стоките, по взаимно съгласие се приема, че договор за работа и услугите са сключени между Вас и Вашия клиент. Това не се прилага, ако това задължение за инсталиране на стоките е играло само подчинена роля и вашият клиент като неспециалист е могъл да извърши инсталацията сам, без необходимост, напр. за регулаторни разрешителни, като например лиценз за експлоатация, така че препродажбата на стоки, доставени от ХибридСъплай на вашите клиенти, трябва да се счита за друго споразумение за покупка с чисти задължения за доставка и придобиване на собственост. В този случай гореизложеното не засяга валидността на законовите разпоредби, посочени в член 478 от Германския граждански кодекс (BGB), до степента, в която употребяван артикул е бил продаден на Вас. В последния случай исковете по член 478 от BGB се изключват.

(3)По-специално като получател Вие сте длъжни да разгледате и да ни уведомите, ако установите някакви дефекти в стоките, доставени при получаването им. Трябва не само да извършите визуална проверка на стоките, но и да проверите дали стоките не съдържат дефекти. За всички дефекти и други отклонения на доставените стоки от поръчаните стоки трябва да бъдем уведомени незабавно. В противен случай стоките се считат за приети по отношение на качество и количество. Трябва да ни уведомите незабавно, когато скрит или първоначално неидентифициран дефект е бил или би могъл да бъде открит. Тази разпоредба се прилага и за препродажба в обхвата на раздел 478 BGB. Членове 377 и сл. От Германския търговски кодекс (HGB) се прилагат допълнително.

§ 5 Ограничение на отговорността

(1) ХибридСъплай носи отговорност за щети, претърпени в резултат на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на ХибридСъплай, законен представител или представители.

(2) Освен това ХибридСъплай ще носи отговорност за леко небрежно нарушение на договорни задължения от материален характер, за изпълнението на които можете да разчитате и са необходими за правилното изпълнение на договора. ХибридСъплай обаче носи отговорност само за щети, които са предвидими по договор.

(3) ХибридСъплай не носи отговорност за леко небрежно нарушение на задължения, различни от изброените в предходните параграфи (1) и (2).

(4) Горното ограничение на отговорността обаче не се прилага за загуба на живот или нараняване, поемане на гаранция за качеството на стоките и измамно укриване на дефект. Това не засяга отговорността съгласно Закона за отговорността на продуктите.

(5) Горните ограничения на отговорността се прилагат и за дефекти на правото на собственост.

§ 6 Приложимо право, устни споразумения, пълномощни

(1) Приложимото законодателство за всякакви искове, произтичащи от или във връзка с изпълнението и / или развалянето на договори, сключени с ХибридСъплай, е германското право с изключение на Конвенцията на ООН за продажба на стоки (CISG).

(2) Всички съществени и спомагателни разпоредби относно договорните задължения трябва да бъдат договорени в писмена форма. За да бъдат ефективни, устните странични споразумения трябва да бъдат потвърдени в писмена форма.

(3) С изключение на ръководството на компанията или служителите от прокуратура или специални пълномощници, служителите на ХибридСъплай не са упълномощени да сключват споразумения, които се различават от общите правила и по-специално от Общите условия в името и за сметка на ХибридСъплай. Същото се отнася и за споразумения за качество и гаранции.

§ 7 Място на изпълнение и юрисдикция

(1) Мястото на изпълнение на всички вземания, произтичащи от договорните отношения с ХибридСъплай, както и всички искове за реституция, е седалището на ХибридСъплай.

(2) Ако сте фирма, мястото на юрисдикция, но не и единственото място на юрисдикция, ще бъде седалището на ХибридСъплай до степента, допустима от закона.

Актуализирано: декември 2015 г.