Инструкции за монтаж поплавак за ниво на горивото(100200) Download